Grundutbildning

Syfte
Syftet är att förmedla kunskaper i arbetet med att utreda familjehem och blivande adoptivföräldrar enligt NYA KÄLVESTENMETODEN.
Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna utreda familjehem och genomföra NYA.KÄLVESTENINTERVJUN. De ska kunna förstå uppbyggnad, innehåll och syftet med intervjun. De kommer också att lära sig att se intervjun som en del av en familjehemsutredning. Deltagarna kommer att lära sig mer om teorierna som ligger till grund för intervjun.

Målgrupp
Kursen riktar sig till familjehemssekreterare, socialsekreterare och andra som i sitt arbete utreder familjehem/adoptivföräldrar. Deltagarna förutsätts ha socionomexamen.  Det är nödvändigt att deltagarna har några års yrkeserfarenhet. Metoden bygger på att två intervjuare samarbetar. Antalet kursdeltagare är maximerat till 12 personer.

Innehåll
Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument av familjehem, BRA-fam.
Vilka krav kan man generellt ställa på familjer och vilka krav bör man ställa.

Hembesök, basutredning och bedömning med ett BBIC-perspektiv.
NYA KÄLVESTENMETODEN och -intervjun, bakgrund, teori och metod.
Anknytnings-, affekt- och mentaliseringsteori samt kognitiv teori.
NYA.KÄLVESTENINTERVJUN, metodik och egna övningar.
Analys och genomgång av de genomförda intervjuerna.

Genomförande
Utbildningen består av 5 dagar uppdelat på två avsnitt. De första två dagarna omfattar den teoretiska delen.
De sista tre dagarna analyseras deltagarnas intervjuer som genomförs på egen hand mellan de båda kursavsnitten.

Plats:
Uppsala på Akademihotellet .

Malmö, Sensus studieförbund, Studentgatan 4.

Tid
Datum för de olika kurserna finns under aktuella kursdatum. Den första dagen på avsnitt ett börjar 10:00 och slutar 18:00, dag två slutar 16:00. Första dagen på avsnitt två börjar 9:00. Sista dagen slutar 16:00.
Kursansvarig:

Ulla Fridsjö.

Utbildare:

Uppsala: Ulla Fridsjö, Susanne Johanssson, Åse Persson och Klas Forsblom.(Se mer om personen under fliken analyserar intervjun.)
Malmö: Åse Persson, Ulla Fridsjö och Klas Forsblom.

Kostnad

15.000:- exklusive moms

 
 
 

ANALYSKURS

Utbildningen vänder sig till personer som har djupgående teoretiska kunskaper i anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier samt god kännedom om familjehemsvård.
För deltagande krävs socionomexamen , psykologexamen samt akdemisk påbyggnadsutbildning tex. psykoterapiutbildning, handledarutbildning. Därutöver krävs mångårig yrkeserfarenhet.
Alla som analyserar intervjuer förutsätts komma på recertifiering/ vidareutbildning i Uppsala två dagar per termin. 
Skicka in cv om du vill ansöka om en plats.

Tid: 29, 30, 31 januari 2020.

Plats:
Akademihotellet i Uppsala.

Kursledare:

Åse Persson, socionom, leg.psykoterapeut, handledare och utbildare.

Ulla Fridsjö socionom, handledare, utbildare och grundare av NYA KÄLVESTENMETODEN

och NYA KÄLVESTENINTERVJUN.